ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавача и Потребителите, които използват електронния магазин ballicollection.com за покупка на стоки. С всяко използване на сайта, включително натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта ballicollection.com cе счита, че Потребителят е запознат, приема и е съгласен с описаните по-долу Общи условия и дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние за покупка на стоки. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от продавача Бали Кълекшън ЕООД на сайта ballicollection.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всеки Потребител като за всеки един случай на промяна на Общите Условия, Бали Кълекшън ЕООД ще информира за това потребителите на ballicollection чрез публикуването на промените на сайта ballicollection.com

ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е дружеството Бали Кълекшън ЕООД, регистрирано с ЕИК 204880692 в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с адрес гр. Банкя, ул. "Несебър", 2, тел: +359878200789, email: balicollectionboutiqe@gmail.com , което оперира интернет сайта ballicollection.com, съставляващ виртуална платформа за продажба на стоки. Оналйн магазинът е регистриран в НАП, според изискванията на наредба Н-18. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът ballicollection.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„СТОКА/ПРОДУКТ“ е всеки артикул, наличен на интернет сайта ballicollection.com, предмет на договора от разстояние за покупка на стоки.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен от Потребителя адрес.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” (наричан за краткост и Договор) е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец (доставчик), който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА/ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата.

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

1.1. Следните лица могат да бъдат Потребители: дееспособни физически лица, на възраст най-малко 18 години, или юридически лица, надлежно регистрирани и съществуващи, съгласно приложимото законодателство.

1.2. Лицата, желаещи да направят поръчка, трябва да попълнят формата за поръчка, съдържаща: име и фамилия, пълен и точен адрес за контакт и доставка, електронна поща и телефон за контакт за физически лица и наименование, идентификационен номер, пълен и точен адрес за контакт и доставка, електронна поща и телефон за контакт за юридически лица. С попълването на посочените по-горе лични данни и даването на изрично съгласие от Потребителя чрез съответните форми за даване на съгласие, налични на уебсайта ballicollection.com (когато даването на изрично съгласие е необходимо) Потребителят дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези лични данни от Продавача в съответствие с действащото законодателство. На уебстраницата на Продавача е налична и Политика за поверителност на личните данни, с която всеки ползвател на уебсайта ballicollection.com има възможност да се запознае.

1.3. В момента, в който попълването на формата за поръчка е завършено и лицето, желаещо да направи Поръчка, в качеството си на Потребител натисне бутона Завърши поръчката, сключва договор с Продавача, чийто предмет е предоставяне на стоки от електронния магазин от Продавача на Потребителя, при условията, изложени в настоящите Общи условия. При всяка следваща покупка от страна на Потребителя, заявена чрез попълване на формата за поръчка, се прилагат настоящите Общи условия. 

1.4. Продавачът допуска използването на електронния магазин от Потребителя при условие, че данните, посочени в точка 1.2. са валидни и действителни.

1.5. В резултат на извършена от Потребителя поръчка чрез попълване на формата за поръчка, Продавачът създава профил на Потребителя с потребителско име, отговарящо на електронната поща, попълнена във формата за поръчка.

1.6. Профилът на Потребителя съдържа данните, посочени във формата за поръчка. В случай, че в бъдеще част от данните се променят, Потребителят трябва да ги актуализира при съответното попълване на формата за поръчка, налична в сайта ballicollection.com Потребителят няма право да изтрива данните, посочени в т. 1.2. и да дава неверни или непълни данни докато използва услугите на Продавача чрез електронния магазин. За всеки профил трябва да бъде посочена електронна поща.

1.7. (1) Потребителят може да притежава повече от един профил, но те не могат да се използват за извършване на дейности, които нарушават настоящите Общи Условия.

(2) Потребител, който има няколко профила, но всички те могат да бъдат отнесени към едно и също лице (например идентичен телефон, имейл, адрес за доставка) не може да използва специфични кодове за отстъпки и намаления, които са обвързани с условия, отнасящи се до покупка в електронния магазин или кодове за отстъпка, които са обвързанис първа регострация в сайта ballicollection.com В случаите, в които Продавачът установи съвпадение на един и същи потребител, който използва различни профили, дори софтуера на сайта да е приел за валидни кодовете за отстъпкиотстъпки/намаления или други бонуси, то послединте ще бъдат анулирани, като Потребителят ще бъде уведомен своевременно за това.

(3) Хипотезата по предходната алинея допуска анулиране на поръчката от Продавача без да не необходимо същият да уведомява Потребителя.

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

2.1. Разглеждането на електронния магазин ballicollection е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. За да се пазарува от електронния магазин ballicollection.com, е необходимo да бъде направена минимум една поръчка. Регистрацията в електронния магазин не е задължителна, за да бъде направена поръчка. 

2.3. В електронния магазин ballicollection.com  за всяка стока е посочена цена, основни характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.4. Всички посочени на сайта цени са обявени са в български лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци, когато закупената стока ще бъде доставена на територията на Република България. Цените на стоките не включват в себе си таксите по т. 6.5 по-долу, както и разходите за доставка съгласно т. 4.3 от настоящите Общи Условия, които са за сметка на Потребителя.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят следва да попълни необходимите данни за поръчка в сайта на Продавача.

3.2. За данни на доставката на стоката се използват данните, предоставени от Потребителя при направената от него поръчка. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка. Това разрешение важи и за случаите на незавършени поръчки, когато Потребителят е въвел данни за доставка, имена, имейл и телефон, но не е приключил поръчката чрез натискане на бутона Завърши поръчката. 

3.3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва, номерът на поръчката, датата, на която е направена поръчката, поръчаните стоки, както и тяхната цена.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, Продавачът уведомява Потребителя чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока или друг размер/цвят от същия модел, поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин ballicollection.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но се обработват в рамките на 48 часа след получаването, само в официалните работни дни за Република България.

3.6. Поръчки, направени чрез профил на Потребител, който съдържа неточни и/или непълни съгласно настоящите Общи условия данни на Потребителя, се анулират. При възможност Продавачът се свързва по  имейл или телефон с Потребителя, за да го уведоми за неточните/непълните данни.

3.7. Преди стоките да бъдат предадени на Куриер, Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказ, в 14 дневен срок от извършването на поръчката. Ако стоката е вече предадена на куриер, тогава се прилагат правилата в раздел 7 от настоящите Общи Условия. Потребителят може да откаже поръчка по електронен път чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес – електронна поща: balicollectionboutiqe@gmail.com или чрез друго недвусмислено заявление, при условие, че поръчаната стока не е предадена на куриер за изпращане до Потребителя към момента на отказа. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, двете си имена и имейл адреса (електронната поща) или телефонен номер, които е предоставил при извършването на поръчката.

3.8.

(1) Продавачът може да откаже да изпълни поръчката без изрично да уведомява за това Купувача в случаите, в които последният не е заплатил направената поръчка през сайта с банкова карта , а е посочил метод на плащане с Наложен платеж.

(2) Ако поръчката е била платена през сайта с банкова карта, Продавачът е длъжен да уведоми по имейл или телефон Купувача за причините, поради които поръчката не може да бъде изпълнена, както и да  възстанови платената сума. 

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки, които имат всички данни за Потребителя по смисъла на т. 1.2. от настоящите Общи условия.

4.2. Продавачът има право да откаже да изпълни направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не поразда каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата с изключение на задълженията съгласно т. 7.3 по-долу в случай, че продуктът вече е бил платен от Потребителя.

4.3. Срокът, цената и условията за доставка на стоките се определят от Куриера съгласно неговите условия и тарифи. 

4.4. Разходите по доставката на поръчаните стоки не са включени в посочената в електронния магазин цена на стоките. Цената на доставката се определя в зависимост от мястото на нейното доставяне, съгласно тарифите на използваната от Продавача куриерска фирма.

4.5. Със завършване на поръчката се приема, че Потребителят е предоставил изричното си съгласие за заплащане на общата стойност на поръчката, в това число на разходите за доставка съгласно условията и тарифите на Куриера.

4.6. Изпращането на поръчаните стоки се извършва от понеделник до петък без дните на официални и национални празници, чествани в Република България.

4.7. При изпращане на поръчаните стоки, Потребителят получава потвърждение за успешно изпращане чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се съдържа препратка (линк) към системата на Куриера и номер на товарителницата за изпращане на поръчаните стоки, посредством които, чрез използване на сайта и системата на Куриера, Потребителят може да проследи движението на поръчаните стоки до тяхното пристигане както и цената на доставка на стоките.

4.8. Доставката се извършва до посочения от Потребителя във формата за поръчка адрес.

4.9. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. В този случай разходите за доставка на стоката и нейното връщане чрез куриер са за сметка на Потребителя.

5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Продуктите ще бъде прехвърлена с предаването им на Потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на Потребителя на транспортния документ, предоставен от Куриера.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши съгласно начините, описани в т. 6.1.1, и т. 6.1.2 по-долу.

Възможните начини на плащане на поръчката са както следва:

6.1.1. С „наложен платеж” – плащане на куриера при доставка на поръчката. Възможно е само за поръчки, с адрес на доставка на територията на Република България.

6.1.2. С кредитна/дебитна карта Visa, Mastercard

6.2. Цената на всяка стока може да се променя динамично. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

6.3. Разходите по доставката на поръчаните стоки не е включена в посочената в електронния магазин цена на стоките и се заплаща отделно в размер, определен от Куриера съгласно неговите условията и тарифи, съобразно теглото на поръчаните стоки. 

6.4. Разходите, свързани с дължими мита, данъци и други такси във връзка с поръчаните стоки, които ще се доставят извън територията на Република България, се заплащат от Потребителя съгласно приложимото законодателство на държавата, на територията на която стоката се доставя. Те в никакъв случай не се дължат от Продавача.

6.5. Фактури се издават единствено на името на Потребителя, който е направил поръчката.

7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ. ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА.

7.1. Потребителят има право на отказ от договора в рамките на 14 (четиринайсет) дни от получаване на стоката като за целта може да използва формата за връщане на инетернет сайта ballicollection.com или като изпрати имейл на balicollectionboutiqe@gmail.com като опише точно номер на поръчката, имейла или телефона, които е посочил при закупуване на продукта.

7.2. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, запазена опаковка, запазен етикет и наличен касов бон (когато е издаден такъв) като разходите за връщане на стоките са за сметка на Потребителя.

7.3. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока в срок до 14 (четиринайсет) дни след връщането на стоката. Сумата се възстановява само по банков път - на посочена от Купувача сметка, или по кредитна/дебитна карта. Суми не се възстановяват в брой или с наложен платеж, както и преди  Продавачът да е получил върнатата от Потребителя стока.

7.4. Потребителят дава съгласието си възстановяването на сумите да бъде извършено по банков път по посочена от него негова банкова сметка, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Потребителя с изключение на евентуални разходи съгласно т. 6.5 по-горе. Разходите, свързани с възстановяването на сумата са за сметка на Продавача. Разходите за Куриера, свързани с връщането на стоката, са за сметка на Потребителя.

7.5. Правото на отказ от договора в случаите, когато стоката е получена от Потребителя, не може да се упражни за запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

7.6. При несъответствие на получената стока с поръчаната стока Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие с поръчката. При предявяване на рекламация Потребителят задължително прилага и документи, на които се основава претенцията (касова бележка от куриера, извлечение от кредитна/дебитна карта и др.). Несъответствието в уговореното между страните може да се изразява в:

  • производствени дефекти на стоката;
  • констатирани липси на части от стоката;
  • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
  • несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания.

7.7. Рекламацията по т.7.6 се предявява до 14 дни от доставката на стоката. Рекламацията по т.7.6 може да се предяви пред Бали Кълекшън ЕООД  на посочения имейл адрес balicollectionboutiqe@gmail.com , като едновременно с това Потребителят трябва да изпрати стоката за замяна в двуседмичен срок.

7.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Продавачът може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат няколко артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

7.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект се осъществява при следните условия:

  • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена);
  • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
  • Запазена оригинална опаковка, етикет и касов бон (когато е издаден такъв).

7.10. Връщането на стока при отказ от договора или при рекламация, може да се направи по начина и на адреса, посочен в онлайн Формуляр за връщане на този сайт.

7.11. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача. 

7.12. При необходимост от връщане на сума, която е била платена с карта, връщането ще бъде направено чрез
възстановяваща операция по същият платежен инструмент на потребителя.

8. УСЛОВИЯ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

8.1. Дефиниция: подаръчният ваучер е код, който може да бъде използван при осъществяване на покупка в сайта ballicollection.com При използването на подаръчен ваучер, стойността на покупката се намалява със стойността ваучера. Подаръчен ваучер не може да бъде използван за закупуване на друг ваучер за подарък, независимо от стойността.

8.2. За да бъде валиден, ваучерът трябва да бъде платен с банкова картна през сайта на търговеца. Освен ако не е указано друго, подаръчният ваучер няма срок на валидност, в който да бъде използван.

8.3. В случай че подаръчния ваучер не бъде използван, сумата, заплатена от Купувача, не подлежи на възстановяаване.

8.4. Ваучерът за подарък е валиден само за една поръчка. Ако стойността на поръчката е по-малка от тази на ваучера, остатъчната стойност не може да бъде използвана за друга покупка. В обратния случай, Купувачът ще трябва да доплати разликата между стойността на ваучера и избрания продукт.

8.5. Ваучерът за подарък не може да бъде преиздаден като парична стойност и може да се използва само и единствено за продукти от интернет сайта ballicollection.com

8.6. Aко Купувачът на стоки е използвал подаръчен ваучер при плащане на поръчката, се въвежда изключение от Политиката за връщане на Продавача: продуктът може единствено да бъде заменян за друг продукт на същата или по-висока стойност, като няма ограничение в броя на замените. 

9. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Цялата информация, публикувана в сайта ballicollection.com е собственост на Бали Кълекшън ЕООД, в т.ч. всички изображения, презентации и описания на артикули.

9.2. Забранява се копирането на текстове, снимки или видео от ballicollection.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Бали Кълекшън ЕООД или без да се цитира източникът и без да се постави линк към ballicollection.com

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

10.2. Продавачът не поема каквато и да било отговорност, в случай че изпратените стоки не бъдат доставени, бъдат забавени и/или повредени по време на доставката им от Куриера.

10.3. Продавачът не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребител бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Бали Кълекшън ЕООД.

10.4 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

10.5. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена стока.

10.6. Потребителят се задължава да информира Бали Кълекшън ЕООД при наличието на опити съгласно т. 10.3, използвайки наличните форми за контакт

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ.

11.1. Със сключването на Договор за продажба Продавачът получава правото да обработва предоставените от Потребителя при извършването на поръчката лични данни, с цел изпълнение на сключения Договор за продажба, доколкото на интернет страницата на Продавача не се съдържа друго изрично искане за даване на съгласие от Потребителя във връзка с обработване на личните му данни.

11.2. Дейността на Продавача е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), където съответната информация във връзка със защита на личните данни е налична в сайта на Продавача Бали Кълекшън ЕООД.

12. ОБРАТНА ВРЪЗКА

12.1 Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Бали Кълекшън ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта и през контактната форма в секция „Контакти“.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1. Наименование на Доставчика: Бали Кълекшън ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. "Несебър", 2Б
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Банкя, ул. "Несебър", 2Б
4. Данни за кореспонденция гр. Банкя, ул. "Несебър", 2Б
5. Email: balicollectionboutiqe@gmail.com, тел: 359 87 820 0789
6. Вписване в публични регистри: ЕИК 131350448
7. Регистрация по Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) BG204880692
8. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg